Структура та органи управління ліцею

Структура та органи управління закладу освіти

             Система управління Чишківського ліцею Давидівської сільської ради відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено рішенням 4 сесії VIII демократичного скликання від 28.01.2021 № 31-4/2021
Давидівської сільської ради).

 

Управління Чишківського ліцею Давидівської сільської ради в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником Чишківського ліцею є Давидівська сільська рада  Львівського району Львівської області; ліцей підпорядкований відділу освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

2) керівник – директор Чишківського ліцею Давидівської сільської ради – Щурко Степан Васильович. Керівник ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ліцею. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника ліцею визначаються законом, установчими документами ліцею та трудовим договором.

Керівник є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

 

Керівник ліцею в межах наданих йому повноважень:

-організовує діяльність ліцею;

-вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

-призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

-забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

-забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

-сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;

-сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ліцею;

-здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею.

 

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління ліцею – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник ліцею є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ліцеєм. Усі педагогічні працівники ліцею мають брати участь у засіданнях педагогічної ради. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

Педагогічна рада ліцею:

-планує роботу ліцею;

-схвалює освітню програму ліцею та оцінює результативність її виконання;

-формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

-приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

-обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-розглядає питання впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

-розглядає питання щодо морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників ліцею;

-розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника ліцею.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада закладу. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада закладу. Очолює раду ліцею голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути керівник ліцею та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та установчими документами ліцею. У ліцеї створені і діють учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу певного професійного спрямування, комісії, положення про які затверджено педагогічною радою та наказом по закладу.

При закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна (наглядова) рада. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

Громадське самоврядування в ліцеї

 

  1. Громадське самоврядування в ліцеї - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в ліцеї, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами ліцею.
  2. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами ліцею.

off canvas menu