Освітні програми

СПИСОК ПРОГРАМ згідно яких будуть вивчатися навчальні курси, факультативи та проводитись гурткова робота у Чишківському ліцеї в 2022 – 2023 навчальному році

 
   В освітній програмі загальний обсяг навчального навантаження визначається у навчальному плані, очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслюються у навчальних програмах предметів. В освітній програмі закладу освіти, що складена на основі типової освітньої програми чи іншої освітньої програми та може бути впроваджена відповідно до чинних нормативних документів, навчальні програми предметів подаються переліком. На основі навчальної програми предмета вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.
   Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного планування вчитель самостійно вибудовує послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність розгортання змісту в підручнику. Учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб надають методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу. Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти урегульовано такими документами:
- Законом України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);
- Наказом МОН № 762 від 14.07.2015 р. «Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу», (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019р. № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р. за № 924/27369; наказом МОН № 268 від 01.03.2021р.- Зміни до Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу;
- Наказом МОН № 813 від 13.07.2021р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».
  У практичній діяльності педагоги керуються Інструкцією з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006р. № 496. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень здобувачів з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо. Відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496. Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення здобувачів закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватись. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хворіб, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину. Для організації дистанційного навчання в цей період необхідно користуватися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020р. № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc) При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись:
- соціальне дистанціювання;
- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти;
- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.
   Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Moodle, Сlassroom; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Zoom.

Типова освітня програма розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна (НУШ – 2,  
1-4 класи), затверджена наказами Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 р. №1272, №1273

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405,
(5-9 класи)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408, (10-11 класи).

     Програма для 5 - 9, 10-11 класів від 03.08.2022р. № 698, навчальна програма для 1-2 та 3-4 класів від 12.08. 2022р. № 743-22.

   Для викладання навчальних предметів у 5-ому класі закладів загальної середньої освіти будуть використовуватись модельні навчальні програми які розроблені на основі Держстандарту та мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 № 795 зі змінами, внесеними наказами МОН від 10.08.2021 №898,від 29.09.2021 №1031, від 13.12.2021 №1358, від 02.02.2022 №96, від 09.02.2022 №143, від 11.04.2022 № 324).

Християнська етика – програма «Основи християнської етики для    учнів 1-11 класів», рекомендовано Міністерством освіти і науки України (протокол №1/ІІ - 6347 від 13.07.2010 р.).

Креслення – рекомендовано Міністерством освіти і науки України     (лист МОН України від 19.11.2013р. № 1/11-17679).

Фінансова грамотність – навчальна програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для учнів 10, 11 класів. Програму розроблено з урахуванням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011р. №1392) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи».

Гуртки «Сокіл» («Джура») – навчальна програма гуртка схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол № 3 від 01 червня 2012 року.

(Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

від 14.06.2012 № 14.1/12–Г–119).off canvas menu